Foreningens vedtægter

Thisted Haandværkerforening

Foreningens formål  § 1.  1. At varetage egnens håndværkere og næringsdrivendes interesser.  2. At medvirke til at etablere og udvikle lokale uddannelsesmuligheder.  3. At varetage de legater som er henlagt eller henlægges under foreningens ledelse.  4. At varetage foreningens kapital til gavn for byen.  5. At vælge eller udpege repræsentation til forskellige bestyrelser, udvalg, råd eller lignende.  6. At tage initiativ til og medvirke ved planlægning og gennemførelse af kulturelle og underholdende arrangementer samt fremskaffelse af fornødne faciliteter her til.
§ 2. Som medlem af foreningen kan optages enhver medborger over 18 år, der godkendes af bestyrelsen. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden. Generalforsamlingen 
§ 3. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender. 
§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen finder anledning hertil eller såfremt mindst 20 medlemmer fremsender skriftlig, motiveret begæring herom. 
§ 6. Alle generalforsamlinger skal indvarsles med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af e-mail til hvert enkelt medlem. 
§ 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  1. Valg af dirigent.  2. Formandens beretning.  3. Regnskabsaflæggelse for det foregående kalenderår.  4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år.  5. Behandling af indkomne forslag.  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter hvoraf mindst èn skal være håndværker.  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  9. Eventuelt. 
§ 8. Foreningens regnskab for det foregående kalenderår omdeles ved generalforsamlingen. 
§ 9. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal være indgivet skriftligt til formanden senest den 15.januar. 
§ 10. Afgørelse af sager i almindelighed og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Valgene skal foregå skriftligt, såfremt 1 medlem ønsker det. 
§ 11. Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år. Hvert lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.                                                               Bestyrelsen 
§ 12. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være håndværkere. Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, der skal være håndværker, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden varetager de daglige forretninger, sammenkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Han modtager alle henvendelser til foreningen og repræsenterer udadtil. Næstformanden overtager i formandens fravær dennes funktioner. Kassereren varetager regnskabsfunktionen og kontingentopkrævningen. Der kan ansættes lønnet medhjælp efter bestyrelsens afgørelse. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder. Ved bestyrelsesmøder underskrives protokollen af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved generalforsamlingen underskrives protokollen af dirigenten. 
§ 13. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 1 gang pr. kvartal. Endvidere når formanden skønner det nødvendigt, eller når det forlanges af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 
§ 14. Et bestyrelsesmøde kan kun træffe beslutninger når mindst 4 medlemmer tiltræder afgørelsen. 
§ 15. Ved køb og salg af fast ejendom skal bestyrelsens beslutning godkendes af en generalforsamling. 
§ 16. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen, og nedsætter følgende permanente udvalg:  Økonomiudvalg  Legatudvalg  Festudvalg  Ejendomsudvalg.  Endvidere udpeges deltagere til andre bestyrelser, råd eller lignende samt en kommitteret til Varelotteriet. Andre udvalg kan nedsættes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens ønske. 
                               Ændringer af vedtægter samt ophør m.v. 
§ 17. Ændring af disse vedtægter kræver en generalforsamlingsbeslutning med almindelig stemmeflerhed. 
§ 18. Såfremt 2 på hinanden følgende generalforsamlinger (1 ordinær og 1 ekstraordinær) træffer bestemmelse om foreningens ophør, overgår foreningens midler og legater til varetagelse af Thisted Byråd, enten som engangstilskud til personer der tidligere kunne opnå gave jvf. bestemmelserne om alderdomsfonden, eller til etablering af nye kulturelle eller uddannelsesmæssige faciliteter. 
Vedtaget på Thisted Håndværkerforenings generalforsamling den 18.marts 2016.  Ole Sixhøj, Thomas Munk, Poul Ramsgaard,  Peter Søndergaard, Per Handest, Jan Meinertz, Niels Nymann